Všeobecné obchodní podmínky

Anna Samková

IČO : 05431646

Masážní terapie, Thámova 181/20, 186 00, Praha 8 – Karlín

Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Email: anna@masazni-terapie.cz Tel.: 733 529 482

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Annou Samkovou – Masážní terapie, dále jen „provozovatel“ a osobou kupující si masérské služby, dále jen „zákazník“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.masazni-terapie.cz.
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.masazni-terapie.cz.
 3. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání – Zákazník vyjadřuje objednáním, nebo zakoupením dárkového certifikátu svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem.
 2. Provozovatel není povinnen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.
 3. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.
 4. Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, nebo převodem na účet.

Podmínky čerpání dárkových certifikátů

 1. Dárkový certifikát opravňuje jeho držitele k čerpání služeb v Masážní terapii Thámova 181/20, 186 00, Praha 8 – Karlín .
 2. Dárkový certifikát lze uplatnit a služby čerpat pouze do 3 měsíců od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum expirace je na dárkovém certifikátu vždy uvedeno.
 3. Lhůtu platnosti lze prodloužit před uplynutím platnosti certifikátu. Prodloužením se rozumí obnovení platnosti certifikátu na dalších šest měsíců. Dárkový certifikát se dá prodloužit jen jednou.
 4. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat přes rezervační formulář na www.masazni-terapie.cz/rezervace, emailem, nebo telefonicky na čísle 733 529 482 (uvedeném na dárkovém certifikátu) v dostatečném předstihu.Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci masáže pro ověření platnosti. Při rezervaci masáže lze změnit druh masáže uvedené na certifikátu za masáž ve stejné, nebo nižší cennové hodnotě.
 5. Dárkový certifikát není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.
 6. V případě, že je klient objednán a bez zrušení závazné rezervace předem se nedostaví, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového certifikátu odečte nebo mu propadá.
 7. Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový certifikát daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Termín návštěvy:
 2. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat na www.masazni-terapie.cz/rezervace, emailem, sociální sítě Masážní terapie, nebo telefonicky.
 3. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.
 4. Přeobjednání:
 5. Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.
 6. Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu. Pokud zákazník přijde před objednaným termínem, vyčká v čekárně.
 7. Pozdní příchod:
 8. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.
 9. Absence zákazníka:
 10. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového certifikátu.

Odmítnutí a předčasé ukončení masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže bude zákazník chovat nepřístojným způsobem

Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas

Ceník masáží

Ceník masáží je na webových stránkách provozovatele www.masazni-terapie.cz/cenik

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Závěrečná ujednání

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 20.11. 2019.